Information om Lagotto Romagnolo från Rasdata.nu

Utställning SKK Ransäter 2011-07-30


Paunovic Dusan
NO V-10 C.I.B. SE UCH NO UCH FI UCH Barista's Leona Di VagabondoTExc chkl 2 chkk Ck 2 btkl R-CACIB
C.I.B. FI UCH NORD UCH NO V-12 SE VV-16 NO VV-16 Bonebreakers GrandezzaTExc chkl
SE V-10 NO V-08 C.I.B. FI UCH NORD UCH SE VV-16 Bonebreakers TentatoreHExc chkl 1 chkk Ck 1 bhkl BIM
Foogel PriscillaTExc ukl 3 ukk
Foogel StefaniaTVG ökl
C.I.B. SE UCH DK UCH FI UCH NL CH EUW-15 Gleska Goody Two ShoesTExc chkl 1 chkk Ck 1 btkl BIR CACIB
Graceline's DonatellaTVG ökl
LPI LPII Hesiodos Kiss Me KateTExc ökl 1 ökk Cert Ck 3 btkl
Hesiodos Kiss Me LipsTExc ökl 3 ökk
SE UCH Hesiodos La BambaTExc junkl 3 junkk
Hesiodos Lasko Di JazzHExc junkl 1 junkk Cert Ck
Hesiodos LatoyaTExc junkl 1 junkk R-Cert Ck
TJH SE&NO VCH NO UCH NORD UCH SE LCH Hunky-Dory Correndo PensatoreHExc vetkl 2 vetkk
EE CH VDH CH NORD UCH NORD JV-11 C.I.B. & SE UCH SE VV-18 Imperie's Imax ImportanteHExc junkl 2 junkk Ck
Imperie's Izadora IndivaTExc junkl 2 junkk
C.I.B. SE UCH DK UCH NO UCH Imperie's Jackie JoyTExc ukl 4 ukk
SE UCH Imperie's Kocco KanellaTExc ukl
Imperie's Maya MercedesTExc vetkl 1 vetkk Ck
C.I.B. SE UCH NO UCH Imperie's Pablo PicassoHExc chkl
C.I.B. NORD UCH Imperie's Roberto Ro'massimoHExc chkl 4 chkk
SE UCH Imperie's Saga SohfinTExc chkl 4 chkk Ck
SE UCH Inwillerie's Emorina ExtraTExc ökl 2 ökk
DK V-10 NORD JV-08 NORD UCH INT UCH NO V-09 Lapinlumon HesperusHExc chkl 2 chkk Ck 3 bhkl
LV CH EE CH C.I.B. FI UCH NORD UCH Lord Nelson's BurrascosoHExc chkl 3 chkk Ck 4 bhkl
Lykkernas ChapplinHVG junkl
SE&DK UCH C.I.B. FI UCH DK V-11 DK V-13 SE VV-17 Magic Storm's Gazton Af ContezzaHExc chkl
NORD JV-10 SE UCH NO UCH WW-12 Praxtar's Chico FedericiHExc ukl 1 ukk R-Cert Ck
Praxtar's Chupa CubanaTExc ukl 1 ukk Ck
C.I.B. SE UCH FI UCH VDH CH Rowntree Alba AmorosaTVG ökl
SE UCH DK UCH NO UCH NO V-13 T-Cart Bold and BeautifulTExc ukl 2 ukk
NO V-04 SE UCH DK UCH NO UCH NORD VV-11 Toshiko's Tru-Pri Durc Liten SkurkHExc vetkl 1 vetkk Ck 2 bhkl
SE UCH NO UCH Yllegårdens GlittraTExc chkl 3 chkk Ck 4 btkl

KlassHanarTikarTotalt
Junior 3 3 6
Unghund 1 5 6
Öppen 0 6 6
Champion 6 5 11
Veteran 2 1 3
Totalt 12 20 32


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-02-09 / Page updated 9 Feb 2021: lagotto@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-02-08 / Information from the Swedish Kennel Club 8 Feb 2021